archiefmaandag 23 maart 2020 Beker, competitie en andere bijeenkomsten | Financiële, juridische en overige vragen

Beker, competitie en andere bijeenkomsten | Financiële, juridische en overige vragen
23 maart 2020 - 08:00

In een recent interview zei Anneke van Zanen-Nieberg, de voorzitter van NOC*NSF, het volgende:
 
"Het zijn surrealistische tijden. Het gezondheidsleed in de wereld is groot. Het coronavirus heeft een enorme impact op de samenleving. Ook de sport is hard getroffen, zowel sociaal als financieel. Ik ben trots als ik zie hoe iedere bond en vereniging zijn verantwoordelijkheid heeft genomen om het virus zo veel mogelijk in te dammen. Samen staan we sterk en strijden we schouder aan schouder voor betere tijden. Ik weet zeker dat we als sportland hier bovenop komen. Maar wanneer dat is, dat is voor iedereen en dus ook voor mij nog een vraagteken."

De Nederlandse Beugel Bond sluit zich hier helemaal bij aan! Wij realiseren ons de grote impact die dit heeft op de verenigingen, maar ook op de beugelaars. Want beugelen is meer dan alleen een balletje gooien, ook het sociale aspect is groot. Gesteund door NOC*NSF werken wij er hard aan om jullie zoveel mogelijk te helpen waar we dat kunnen! Via dit bericht willen we jullie bijpraten over hoe we dat doen en over enkele andere punten.

Opschorting bekerwedstrijden
Over minder dan drie weken, op zaterdag 11 april staan de finales van de bekerwedstrijden gepland. De huidige door de overheid genomen maatregelen lopen t/m 6 april (en in Duitsland nog langer), maar het is denkbaar dat die worden verlengd. Ook als dat niet het geval is, is 11 april erg kort daarna. Voor zowel de deelnemende als de organiserende verenigingen vinden wij het niet wenselijk om de wedstrijden op 11 april door te laten gaan. De wedstrijden worden opgeschort en het streven is om deze later alsnog te laten plaatsvinden.

Hervatten of afbreken competitie
Ook voor de competitie geldt dat we die het liefst gewoon uit willen spelen. Op dit moment moeten er nog vier speelweken worden ingehaald.
Het bestuur en de Commissie Wedstrijden hebben de verschillende scenario's in kaart gebracht voor zowel het hervatten als het stopzetten van de competitie. We willen u vragen uw beugelaars erop voor te bereiden dat een hervatting zou kunnen betekenen dat er nog in april, mei of juni wedstrijden gespeeld gaan worden. Zodra wij meer weten, dan hoort u van ons. Wij gaan er op dit moment van uit dat wij op zijn laatst begin mei aan kunnen geven of er nog een hervatting zal kunnen worden ingepland. We nemen daarin ook de situatie in België en Duitsland mee.

Voorzittersoverleg en Algemene Ledenvergadering
Eerder schreven we u al dat het Voorzittersoverleg niet meer door zou gaan op 6 april. Gezien de huidige omstandigheden hebben we moeten besluiten om dit geheel te schrappen voor dit seizoen.

De Algemene Ledenvergadering staat vooralsnog gepland voor 8 juni en we streven ernaar deze door te laten gaan. We bekijken de mogelijkheden om de ALV zo nodig op een alternatieve manier plaats te laten vinden.

Financiële en juridische consequenties
Het sluiten van de clublokalen heeft voor de verenigingen financiële consequenties en hoe langer deze maatregelen duren, des te groter worden deze consequenties. NOC*NSF is op dit moment in overleg met de Rijksoverheid om te bekijken of en hoe sportverenigingen (en -bonden) financieel ondersteund zouden kunnen worden. Op dit moment is daar nog niks over te zeggen, maar wij houden nauw contact met NOC*NSF en zodra we hierover meer weten, dan hoort u van ons. Wel kunnen we u alvast wijzen op deze regeling via het RVO, al is nog niet duidelijk of sportverenigingen hier ook onder gaan vallen.
 
Ook juridisch gezien zijn er mogelijk vragen bij u als verenigingen. Via NOC*NSF werkt er een extern bureau aan een overzicht van 'Vragen en Antwoorden' die sportverenigingen en -bonden hebben. Deze wordt in de loop van de volgende week verwacht en zodra deze online staat, geven wij dit aan u door.
 
Overige vragen
Als u nog andere vragen heeft, dan bent u daarmee van harte welkom. Wij doen ons best om die zo snel mogelijk te beantwoorden.
Ook heeft NOC*NSF een pagina met veelgestelde vragen over het Corona-virus.
 
Tot slot
Een volgende update krijgt u weer van ons zodra er nieuws te melden is, onze inschatting is dat dat binnen nu en anderhalve week is.

Verder wensen wij u in deze tijd allemaal veel sterkte toe en hopen we dat we elkaar allemaal weer snel terug kunnen zien op en naast de beugelbaan!
 
Bestuur NBB

In einem kürzlich geführten Interview hat Anneke van Zanen-Nieberg, der Vorsitzenden von NOC*NSF (das Äquivalent von DOSB), dies gesagt:

"Dies sind surreale Zeiten. Das gesundheitliche Leid in der Welt ist groß. Das Koronavirus hat enorme Auswirkungen auf die Gesellschaft. Der Sport ist sowohl sozial als auch finanziell stark betroffen. Ich bin stolz, wenn ich sehe, wie jeder Bund und jede Vereinigung seine Verantwortung trägt. Wir sind stark und kämpfen Schulter an Schulter für bessere Zeiten. Ich bin sicher, dass wir dies als Sportland durchstehen werden. Aber wenn das so ist, das ist für alle und daher auch für mich ein weiteres Fragezeichen."

Der Nederlandse Beugel Bond stimmt dem voll und ganz zu! Wir erkennen die großen Auswirkungen, die dies auf die Vereine, aber auch auf die Spieler hat. Bügeln ist mehr als nur einen Ball werfen, auch der soziale Aspekt ist großartig. Mit Unterstützung von NOC*NSF arbeiten wir hart daran, Ihnen so viel wie möglich zu helfen, wo wir können! Mit dieser E-Mail möchten wir Sie über unsere Vorgehensweise und einige andere Punkte auf dem Laufenden halten.

Aussetzung Pokalfinals
In weniger als drei Wochen, am Samstag, dem 11. April, sind die Pokalfinals geplant. Die derzeitigen Maßnahmen der Regierung laufen bis zum 6. April (und noch länger in Deutschland), aber es ist denkbar, dass sie verlängert werden. Auch wenn dies nicht der Fall ist, ist der 11. April sehr kurz danach. Sowohl für die teilnehmenden als auch für die organisierenden Vereine halten wir es nicht für wünschenswert, die Spiele am 11. April stattfinden zu lassen. Die Spiele werden ausgesetzt aber wir behümen uns dass die später stattfinden sollen.

Fortsetzen oder einstellen Kompetition
Auch die Kompetiton spielen wir lieber aus. Im Moment müssen noch vier Wochen aufgeholt werden.
Der Vorstand und der Wettbewerbsausschuss haben die verschiedenen Szenarien für die Fortsetzung oder Beendigung der Kompetition diskutiert. Wir möchten Sie bitten, Ihre Spieler dafür vorzubereiten dass eine Fortsetzung Spiele im April, Mai oder Juni haben kann. Sobald wir mehr wissen, werden Sie von uns hören. Wir gehen derzeit davon aus, dass wir spätestens Anfang Mai angeben können, ob eine Fortsetzung realistisch ist. Wir nehmen da in auch die Situation in Belgien und Deutschland in mit.

Die Konsultation der Vorsitzenden und Generalversammlung
Wir haben Ihnen zuvor geschrieben, dass die Konsultation der Vorsitzenden am 6. April nicht mehr stattfinden wird. Angesichts der aktuellen Umstände mussten wir uns entscheiden, dies für diese Saison vollständig zu löschen.

Die Generalversammlung ist derzeit für den 8. Juni geplant und wir wollen sie fortsetzen. Wir prüfen, ob die Generalversammlung bei Bedarf auf alternative Weise stattfinden kann.

Finanzielle und rechtliche Konsequenzen
Die Schließung der Clubräume hat finanzielle Konsequenzen für die Vereine. Je länger diese Maßnahmen dauern, desto größer werden diese Konsequenzen. NOC*NSF befindet sich derzeit in Absprache mit der nationalen Regierung, um zu untersuchen, ob und wie Sportvereine (und Bünde) finanziell unterstützt werden könnten. Im Moment gibt es dazu nichts zu sagen, aber wir werden in engem Kontakt mit NOC*NSF bleiben und sobald wir mehr darüber wissen, werden Sie von uns hören. Auf diese Regelung können wir jedoch bereits über die RVO hinweisen.
 
Aus rechtlicher Sicht kann es auch Fragen für Sie als Verein geben. Über NOC*NSF arbeitet eine externe Agentur an einem Überblick über 'Fragen und Antworten', die Sportvereine und -bünde haben. Dies wird in der nächsten Woche erwartet und sobald es online ist, werden wir Sie benachrichtigen.
 
Andere Fragen
Wenn Sie weitere Fragen haben, sind Sie herzlich willkommen. Wir bemühen uns, diese so schnell wie möglich zu beantworten.
NOC*NSF hat auch eine Seite mit häufig gestellten Fragen zum Corona-Virus.

Schliesslich
Sie erhalten ein nächstes Update von uns, sobald es Neuigkeiten zu berichten gibt. Wir gehen davon aus, dass es innerhalb von anderthalb Wochen sein wird.

Außerdem wünschen wir Ihnen allen in dieser Zeit viel Kraft und hoffen, dass wir uns bald wieder auf und neben die Bügelbahnen sehen können!
 
Vorstand NBB