archiefmaandag 23 maart 2020 Eindverslag Teamleideravonden - Abschlussbericht Teamleiterabende

Eindverslag Teamleideravonden - Abschlussbericht Teamleiterabende
In januari en februari van dit jaar hebben we weer teamleideravonden georganiseerd, dit jaar ook voor de Middagcompetitie en de BoB-competitie. Wij kijken terug op geslaagde avonden met constructieve discussies en veel ideeën. Daarvoor willen we de deelnemers nogmaals hartelijk danken!
 
Hier vindt u het eindverslag dat we hebben gemaakt van de Teamleideravonden 2020. Van alle aparte avonden zijn verslagen gemaakt, die zijn integraal in het eindverslag opgenomen. Naar aanleiding van de ideeën, voorstellen, etc. hebben we verschillende aanbevelingen geformuleerd waarmee we aan de slag gaan, de bijzonderheden vindt u in het verslag. We houden u op de hoogte van de voortgang en ontwikkelingen op de verschillende punten.

Als er punten zijn waar een van uw leden graag een steentje aan zou willen bijdragen, dan zijn ze van harte welkom! Ze kunnen dan contact opnemen via secretariaat@beugelen.nl.
 
Tot slot: dit zijn geen normale tijden, dat realiseren we ons. Toch blijven wij ook naar de toekomst kijken en gaan we met onverminderd enthousiasme aan de slag met deze punten! Wij wensen alle verenigingen en hun leden veel sterkte en we hopen dat we snel weer allemaal terug kunnen naar onze geliefde beugelbanen.

Bestuur en Commissies NBB
 

Im Januar und Februar dieses Jahres haben wir wieder Teamleiterabende organisiert, dieses Jahr auch für den Mittagskompetition und den BoB-Kompetition. Wir blicken auf erfolgreiche Abende mit konstruktiven Diskussionen und vielen Ideen zurück. Dafür möchten wir uns nochmals bei den Teilnehmern bedanken!

Hier finden Sie den Abschlussbericht, den wir über die Teamleiterabende 2020 erstellt haben. Es wurden Berichte über alle separaten Abende erstellt, die vollständig in den Abschlussbericht aufgenommen wurden (auf Niederländisch). Als Antwort auf die Ideen, Vorschläge, usw. haben wir verschiedene Empfehlungen formuliert, mit denen wir arbeiten werden, deren Einzelheiten Sie im Bericht finden. Wir werden Sie über die Fortschritte und Entwicklungen in den verschiedenen Punkten auf dem Laufenden halten.

Wenn es Punkte gibt, zu denen eines Ihrer Mitglieder beitragen möchte, sind sie herzlich willkommen! Sie können sich dann an secretariaat@beugelen.nl wenden.

Schließlich sind dies keine normalen Zeiten, das erkennen wir. Trotzdem blicken wir auch weiterhin in die Zukunft und werden mit unverminderter Begeisterung weiter an diesen Punkten arbeiten! Wir wünschen allen Verbänden und ihren Mitgliedern viel Kraft und hoffen, dass wir alle schnell zu unseren geliebten Bügelbahnen zurückkehren können.

Vorstand und Ausschüsse NBB