Organisatie, bestuur en commissies

De bond draagt de naam Nederlandse Beugel Bond en is lid van NOC*NSF. Daarnaast is de bond aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR).

De bond wordt geleid door een bestuur (bondsbestuur) dat verantwoording verschuldigd is aan de Algemene Ledenvergadering (ALV), welke bestaat uit de verenigingen die lid zijn van de bond. Hierbij heeft de ALV een toezichthoudende rol op de organisatie en wordt beleid vooraf en achteraf goedgekeurd. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het te voeren beleid en is gezien de grootte van de organisatie zelf ook deels uitvoerend.

Buiten de bestuursleden bestaat de bondsorganisatie uit een aantal vrijwilligers die zich via Commissies inzetten voor de beugelsport. De bijzonderheden vindt u hieronder en in dit Organogram.

De NBB hecht grote waarde aan democratisch, integer en transparant bestuur en om hier in de praktijk handen en voeten aan te geven wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens de zogeheten Code Goed Sportbestuur, het “kompas voor integer en maatschappelijk verantwoord bestuur”. In dit document leest u hoe hiermee wordt omgegaan binnen de NBB. Daarnaast moedigt de NBB ook haar leden-verenigingen aan om deze principes ook binnen de eigen gelederen toe te passen.

De bond vindt het belangrijk dat vrijwilligers zo goed mogelijk tot hun recht komen binnen de organisatie. Daarom is er voor de verschillende taken en functies een overzicht gemaakt van wat er bij komt kijken. Om belangenverstrengeling en de schijn hiervan tegen te gaan, is het bij bepaalde functies niet toegestaan om die te combineren. In dit Protocol dubbelfuncties vindt u de bijzonderheden.

Klachten

De vrijwilligers van de NBB doen hun best hun werk zo goed mogelijk uit te voeren, maar de NBB realiseert zich ook dat het soms beter kan. In eerste instantie nodigen we u dan uit contact op te nemen met het bestuur via bestuur@beugelen.nl. Mocht dat niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u een officiële klacht indienen krachtens de Klachtenregeling. Deze klachtenregeling is van toepassing op klachten over het handelen of nalaten van een medewerker of vrijwilliger die voor en onder verantwoordelijkheid van de bond werkzaamheden verricht. De klachtenregeling is daarmee dus niet bedoeld voor klachten over verenigingsvrijwilligers.

Klachten kunt u sturen naar klachten@beugelen.nl.

Vertrouwenscontactpersoon

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Hij/zij kan je informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als matchfixing, seksuele intimidatie en misbruik.

Voor alle leden van de NBB en andere betrokkenen is een vertrouwenscontactpersoon bereikbaar. Je kunt contact met deze persoon opnemen over persoonlijke dilemma’s, vervelende ervaringen of andere afwijkingen van de omgangsregels, waarden en normen in onze sport. Ook kun je bij deze persoon terecht om overtredingen op het gebied van matchfixing en seksuele intimidatie te melden. Gesprekken met een vertrouwenscontactpersoon zijn altijd vertrouwelijk. De contactgegevens van de vertrouwenscontactpersonen van de NBB staan hieronder. Meer bijzonderheden en details vindt u in dit document.

Vertrouwenspersoon NBB:

Baudien Dekker
vertrouwenspersoon@beugelen.nl

Bondsbestuur

Het bestuur wordt gevormd door een aantal bestuursleden, waarbij de taken zijn verdeeld over de verschillende portefeuilles. In het onderstaande overzicht staan de personen die op dit moment het bestuur vormen. Hier vindt u meer details over de nevenactiviteiten van de bestuursleden, het rooster van aftreden en de verdeling van de portefeuilles en taken over de verschillende bestuursleden. Verder hanteert het bestuur een Gedragscode en een Bestuursreglement waaraan alle bestuursleden zich gehouden weten.

Voorzitter Eric Kleynen
Secretaris vacant
Penningmeester Marc van de Korput
Bestuurslid Organisatie & ICT vacant
Bestuurslid PR en Historie Reinier Hoftijzer
Bestuurslid Spel, Opleidingen en Techniek Theo Geenen
Bestuurslid Sportdeelname vacant
Bestuurslid Verenigingen en Vrijwilligers vacant
Bestuurslid Wedstrijden vacant

Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt gevormd door de Voorzitter, Secretaris en Penningmeester.

Het bestuur is te bereiken via bestuur@beugelen.nl

Secretariaat en ledenadministratie

Post: Lijsterbespad 41 - 5995 BV Kessel

E-mail: secretariaat@beugelen.nl

Ledenadministratie: ledenadministratie@beugelen.nl (bemand door Hem Hendrix)

Commissies

Een deel van het uitvoerende werk binnen de bondsorganisatie wordt uitgevoerd door commissies. Hieronder vindt u een korte beschrijving van de taken van de verschillende commissies, wie er in die commissies zitten en waar u ze kunt bereiken.

Financiële Commissie (e-mail)

 • Voorzitter: Anton van Deursen
 • Leden: 2 vacatures
 • Betrokken bestuurslid: Penningmeester (Marc van de Korput)

Dit is de enige commissie die verantwoording aflegt aan de Algemene Ledenvergadering (en dus niet aan het bestuur). De commissie controleert of het bestuur de aan haar toevertrouwde gelden op de juiste manier heeft uitgegeven. Daarnaast voorziet zij de ALV en het bestuur gevraagd of ongevraagd van advies over financiële aangelegenheden.

 

Geschillencommissie (e-mail)

 • Voorzitter: Jac Naus
 • Leden: Helmut Beurskens, Frans Henderikx, Jac Lintjens, Gerard Reijnders
 • Betrokken bestuurslid: Marc van de Korput

Een commissie die je het liefst niet nodig zou hebben, maar er wel moet zijn: een Geschillencommissie. Er kan altijd wat gebeuren binnen de sport of binnen de organisatie en het liefst probeer je er dan samen uit te komen maar soms lukt dat niet. In de kleine(re), vaak beugeltechnische, gevallen kan de Geschillencommissie uitkomst bieden, voor grotere zaken is de NBB aangesloten bij het Instituut voor de Sportrechtspraak (ISR ). Als de Geschillencommissie uitspraak doet in een zaak, zal deze worden opgevolgd en uitgevoerd door het bestuur (zeer uitzonderlijke gevallen daargelaten). Meer bijzonderheden over het functioneren van de Geschillencommissie vindt u op deze pagina .

 

Commissie ICT (e-mail)

 • Voorzitter: Eric Kleynen
 • Leden: Marc van de Korput, Tom Vaessen

Deze commissie houdt zich bezig met de ICT-onderwerpen binnen de bond, vooral achter de schermen. Denk hierbij aan het interne IT-systeem dat de NBB gebruikt, de website en het score-systeem.

 

Commissie Jeugd (e-mail)

 • Voorzitter: vacant
 • Leden: vacant

Helaas een commissie die op dit moment in slaapstand staat. Het aantal jeugdleden is (zeer) klein en de beschikbare capaciteit binnen de bond dusdanig beperkt dat hier op dit moment geen prioriteit aan wordt gegeven.

 

Commissie PR & Historie (e-mail)

 • Voorzitter: Reinier Hoftijzer
 • Leden: Mart Duijf, Jan Klerken

De commissie houdt zich bezig met de publicitaire kant van de beugelsport en zorgt ervoor dat deze in de spotlight komt te staan. Daarnaast is beugelen een sport met een lange historie en ook hiervoor draagt de commissie zorg.

 

Commissie Reglementen (e-mail)

 • Voorzitter: Marc van de Korput
 • Leden: Jac Naus, Gerard Reijnders

Zoals elke sport en organisatie die heeft, kent ook de NBB regels en reglementen waaraan men zich moet houden. Deze commissie draagt er zorg voor dat de reglementen van de bond actueel, eenduidig en toegankelijk zijn voor iedereen.

 

Commissie Spel en Opleiding (e-mail)

 • Voorzitter: Theo Geenen
 • Leden: Jan Leijendeckers, Sjra Naus

Waar er wordt gesport, zijn er spelregels nodig en arbitrage om deze te handhaven. Deze commissie zorgt ervoor dat de spelregels duidelijk zijn en ervoor zorgen dat iedereen met plezier op de beugelbaan staat. Daarnaast verzorgen zij cursussen voor de baanmeester (de scheidsrechter binnen de beugelsport), zodat in wedstrijdverband de regels correct worden toegepast.

 

Commissie Techniek (e-mail)

 • Voorzitter: Theo Geenen
 • Leden: Jan Leijendeckers, Sjra Naus, Pierre Ververgaard

Zonder beugelbanen geen beugelen en deze commissie heeft de juiste expertise in huis en weet alles van de beugelbaan. Periodiek gaat deze commissie bij elke vereniging langs om hun beugelbaan (of -banen) te controleren. Wanneer er nieuwe banen worden aangelegd kan deze commissie met raad en daad terzijde staan.

 

Commissie Vrijwilligers (e-mail)

 • Voorzitter: Eric Kleynen
 • Leden: Ger aan den Boom

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de beugelsport, zowel op bondsniveau maar nog belangrijker op verenigingsniveau. Deze commissie is recent opgericht en gaat zich bezighouden met het vrijwilligersbeleid en de uitvoering daarvan.

 

Commissie Wedstrijden (e-mail)

 • Voorzitter: Jo van Hoof
 • Leden: Harrie van den Boom, Marc van de Korput

Als je sport zegt, zeg je wedstrijden en zeg je wedstrijden, dan komt deze commissie om de hoek kijken. Zij zorgt ervoor dat vele beugelaars wekelijks sportief de degens kunnen kruisen en organiseert en plant de verschillende competities, het toernooi om de NBB-bekers en de Nederlandse Kampioenschappen.