Visie en Beleid

Missie en Visie

Veel mensen genieten van het beugelen, op de club, thuis of actief door zelf te sporten. Wij streven ernaar om voor alle (potentiële) beugelaars optimale beugelomstandigheden te realiseren: of je nu in de Ereklasse speelt, recreatief, of af en toe een toernooi. Om dit mogelijk te maken is een effectieve en flexibele organisatie nodig die een meerwaarde levert aan haar leden. Een bond die niet zichzelf centraal stelt maar het beugelspel en de sporter.

Missie

In haar statuten heeft de NBB het volgende opgenomen: De NBB stelt zich ten doel het op regionaal, nationaal en internationaal niveau bevorderen en doen beoefenen van de beugelsport. De bond tracht dit te bereiken door:

  • Het bevorderen en doen houden van wedstrijden en competities;
  • Het doen houden van demonstraties ter bevordering van de beugelsport;
  • Samenwerking aan te gaan met potentiële geïnteresseerde partijen;
  • Voorts alles te doen dat het gestelde doel kan bevorderen;
  • De verenigingen daar waar nodig te faciliteren/ondersteunen.

 

Visie

Er zijn vijf thema’s geformuleerd en elk thema is, in samenspraak met de verenigingen, verder uitgewerkt. Kort samengevat:

  • Regels en Reglementen: Decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden. Werken vanuit principes en niet vanuit regels en sancties.
  • Communicatie: Met moderne hulpmiddelen en in samenspraak met de achterban de beugelsport promoten in de gemeenschap.
  • Vernieuwing: Door vernieuwingen de sport toekomstbestendig en aantrekkelijker maken, waarbij ideeën vanuit het veld de boventoon voeren.
  • Financiën: Als bond stabiel en onafhankelijk opereren en ook haar verenigingen hiertoe stimuleren. Verenigingen ondersteunen bij activiteiten die de beugelsport promoten.
  • Spelregels en baanmeesters: De spelregels versimpelen en verduidelijken om het spel eerlijker te laten verlopen. Baanmeesters blijven opleiden om kennis en kunde onder beugelaars te vergroten.

Beleid

In de documenten hieronder vindt u de per jaar de beleidsplannen en bijbehorende begroting. Verder daarbij ook de algemeen en financieel jaarverslagen waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid. De stukken worden hier gepubliceerd nadat deze zijn goedgekeurd door de betreffende Algemene Ledenvergadering.

2024

2023

2022

2021

2020

2019