archiefdonderdag 15 maart 2018 Van de bestuurstafel: Nieuwsbrief: maart 2018

Het bestuur van de NBB heeft besloten, tijdens de vergadering van februari 2017, om de belangrijkste besluiten en ontwikkelingen binnen de NBB te delen met haar leden middels deze nieuwsbrief. Na elke bestuursvergadering zal de nieuwsbrief verschijnen.

 Brief van bestuurslid Ger van Helden

Na lang wikken en wegen en in goed overleg met het bestuur heb ik mijn besluit genomen.

Brief van bestuurslid Ger van Helden

Na lang wikken en wegen en in goed overleg met het bestuur heb ik mijn besluit genomen. Ik leg op de komende ALV in juni mijn functie als bestuurslid neer. Ik ga er mee stoppen. Deze keuze heeft met mijn gezondheid te maken. Het was voor mij geen gemakkelijke keuze,  gezien de huidige situatie binnen de NBB. Ik had graag nog een aantal jaren willen blijven zitten, maar helaas loopt het allemaal anders.
Ook binnen de commissie techniek leg ik mijn functie neer. Er staat nog veel  te gebeuren, ook gezien het meerjarenplan voor de opleiding baanmeester.

Toch blijf ik vertrouwen hier in houden.
Ik heb inmiddels ook de commissie leden op de hoogte gebracht omtrent deze beslissing.  Ik hoop dat jullie mijn besluit respecteren. Bij deze wil ik iedereen bedanken voor het gestelde vertrouwen in de periode dat ik bestuurslid en commissielid was.

Bedankt allemaal.

Mvg,

Ger van Helden

 

Commissie wedstrijden

Middagcompetitie

De middagcompetitie is enkele jaren geleden opgezet om verschillende redenen. De voornaamste reden is het kennis maken met beugelwedstrijden op een laagdrempelige manier en in een ontspannen sfeer. De laatste maanden is er vanuit diverse kanten kritiek gekomen op deze competitie met name vanwege het grootte verschil in niveau van spelen. De commissie wedstrijden heeft een enquête verstuurd naar alle betrokken verenigingen over hoe de competitie kan worden aangepast. Verengingen hebben aangegeven de competitie niet te willen veranderen en dat een beroep wordt gedaan op spelers en teambegeleiders om te zorgen dat iedereen leuke wedstrijden kan spelen.

 Procedures

De commissie wedstrijden en het bestuur wil iedereen nogmaals attenderen op de procedures rond incidenten tijdens wedstrijden. Niet formeel en correct ingediende stukken, kunnen niet in behandeling worden genomen. De commissie kan ook alleen maar handelen naar het reglement dat er momenteel is. Tijdens wedstrijden zijn baanmeester en teambegeleiders het aanspreekpunt, niet toevallige aanwezig bestuurs- of commissieleden die op dat moment zelf speler zijn.

 

Commissie Statuten en Reglementen

In kader van de code goed bestuur is het wenselijk dat een vereniging regelmatig naar haar eigen statuten en reglementen kijkt om te zien of deze nog voldoen.  Daarnaast zijn er de afgelopen jaren regelmatig aanvullingen gemaakt op de reglementen. Verschillende de leden van de NBB hebben vragen gesteld over besluiten die genomen zijn maar ook of de huidige reglementen nog wel voldoen gezien de tijdgeest waarin we leven. Dit zijn de voornaamste redenen dat het bestuur van de NBB aan de commissie Statuten en Reglementen gevraagd heeft om een advies te geven aan het bestuur van de NBB over de Statuten en Reglementen (Statuten, Algemeen Reglement, Veilig Sportklimaat en alle amendementen) over in hoeverre deze nog actueel en toepasbaar zijn.

 Inmiddels is de commissie klaar met haar advies en is het concept besproken met het bestuur van de NBB. Samen met het bestuur wil de commissie Statuten en Reglementen de leden voorafgaand aan de ALV  informeren  over verschillende punten die tijdens de ALV in juni aan de orde komen.

 Er zullen drie avonden worden georganiseerd, op

5 april    19.30 uur locatie Kessel

12 april 19.30 uur locatie Liempde

19 april 19.30 uur locatie Stramproij

 U kunt kiezen op welke avond u komt, het programma is elke avond hetzelfde. We verzoeken u wel om u aan te melden en aan te geven met hoeveel personen u komt. comreg@beugelen.nl

 

Recepties en huldigingen

Vanwege een onderbezetting van het bestuur kunnen bestuursleden dit jaar niet bij alle recepties en huldigingen aanwezig zijn. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Wel kunnen foto’s en berichtjes op de facebookpagina van de NBB gezet worden.

 Nieuw boek over beugelen

Het bestuur van de NBB ondersteunt het initiatief van de heer Klerken die bezig is met een nieuw boek over beugelen. In het boek staan diverse verhalen aangevuld met foto’s uit de beugelhistorie. De inhoud omvat de historie van het beugelen in Nederland, Limburg, Brabant, Gelderland, Utrecht, België en Duitsland. Van verhalen over baankeuringen, beugelbanen en baanmeesters tot verrassende vondsten en artikelen uit de rijke beugelhistorie. Jan Klerken is voornemens het boek tijdens de komende  ALV te presenteren.

Om de juiste boekoplage te bepalen inventariseren we graag op voorhand de interesse bij verenigingen en beugelliefhebbers. Afhankelijk van de oplage zal de prijs van één exemplaar rond de €20 liggen.

Bent u geïnteresseerd? Inventariseer per vereniging de interesse onder de leden en geef de reserveringen voor 31 maart door aan Jan Klerken. (jfmklerken@ziggo.nl)

  

Wet op de privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet van toepassing. Ook alle NBB verenigingen moeten per deze datum voldoen aan deze wet. De nieuwe AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) heeft een tweeledig doel:

  • Bewustwording      van de risico’s die onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens met zich      meebrengt.
  • Meer      verplichtingen voor alle instanties die persoonsgegevens opslaan of      verwerken.

 

De wet wordt gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij voeren de controles uit en nemen maatregelen wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden terwijl de betrokken organisatie buiten de vastgelegde procedures heeft gehandeld. Niet voldoen aan deze wet betekent dat u als verenigingsbestuurder hoofdelijk aansprakelijk bent en een boete kan krijgen die in de duizenden euro’s kan lopen.

Door De Stichting AVG Verenigingen is een tool gelanceerd, waarmee sportverenigingen laagdrempelig aan de slag kunnen. Met dit online programma kunnen zij zo eenvoudig mogelijk en op een juiste manier de AVG-wetgeving implementeren binnen de vereniging.

Zorg dat u op tijd voldoet aan deze wetgeving!!!

 Algemene ledenvergadering

De ALV zal dit jaar op 11 juni om 20.00 uur zijn te Ospel.