archiefwoensdag 8 april 2020 Verplaatsen ALV naar 5 oktober | Afronden competitie 19-20 | Seizoen 20-21 - Generalversammlung auf 5. Oktober | Abschluss Kompetition 19-20 | Saison 20-21

08 april 2020 - 13:00

Onderstaande een aantal zaken die we onder jullie aandacht willen brengen:

- Verplaatsen Algemene Ledenvergadering (ALV) naar maandag 5 oktober
- Afronden competitie 2019-2020
- Seizoen 2020-2021
 
 
Verplaatsen Algemene Ledenvergadering (ALV) naar maandag 5 oktober
 
Het bestuur heeft besloten de geplande ALV (die zou plaatsvinden op 8 juni) van de NBB te verplaatsen naar maandag 5 oktober 2020. We zullen er naar streven de bijbehorende stukken in de laatste week van augustus ter beschikking te stellen van de verenigingen zodat er voldoende tijd is om de stukken te bespreken met uw leden. De reden voor de verschuiving zal eenieder duidelijk zijn. 
 
Afronden competitie 2019-2020
 
Zoals reeds eerder medegedeeld zullen de finales van de NBB-beker niet meer worden gespeeld en wordt ook de competitie niet meer afgemaakt, het officiële uitvoeringsbesluit vindt u hier (link). Samengevat: op voordracht van de Commissie Wedstrijden heeft het bestuur het volgende besluit genomen:
 
- dit jaar worden er geen kampioenen aangemerkt, dit betekent dat niemand promoveert en er geen officiële kampioenen zijn. Uitzondering hierop zijn de BoB 1 en BoB 2, hier was de competitie al afgelopen en zijn de kampioenen bekend. Het streven is om hier in augustus de verdiende aandacht aan te geven, e.e.a. in overleg met de betreffende teams.
- de teams die na de laatst gespeelde ronde onderaan staan, zullen degraderen. Hiervoor is gekozen omdat deze teams duidelijk onderaan stonden en zij beter op hun plaats zijn in een lagere klasse.
- volgend seizoen streven we in alle klasses van de Avondcompetitie naar 11 teams.
- teams die bovenaan zijn geëindigd en graag een klasse hoger uit willen komen, kunnen dit bij de opgave voor het nieuwe seizoen aangeven. In overleg kijken we dan naar de mogelijkheden.
 
Seizoen 2020-2021
 
- Hier (link) vindt u de voorlopige indeling voor de avondcompetitie voor het seizoen 2020-2021 op basis van de huidige bezetting van de klasses.
- De indeling van de Middagcompetitie en het wedstrijdschema zal in overleg met de teams worden gemaakt. Kort na 1 juli zal dit plaatsvinden, meer informatie hierover volgt.
- De indeling voor de BoB-competitie zal in overleg met de teams worden gemaakt zodra de opgaves bekend zijn.
- De regels voor de teamsamenstelling van de Middagcompetitie zullen worden gelijkgetrokken met de Avondcompetitie. Dit betekent dat alle leden kunnen invallen bij deze teams, dus ook bijvoorbeeld spelers van team M2 kunnen invallen bij M1.
 
 
- Hier (link) vindt u de Jaarkalender voor het nieuwe seizoen. U ziet dat hier een aantal zaken zijn veranderd ten opzichte van vorig jaar, we hebben de opmerkingen van de Teamleiders in januari zo goed mogelijk geprobeerd te verwerken. 
- Zoals door de Teamleiders breed werd gesteund, willen we de opzet van de beker veranderen. Er wordt met een knock-out-systeem gewerkt waarin in drie groepen tegen elkaar wordt gebeugeld. Binnenkort hoort u hier meer over.
- Wat we ook willen veranderen is de opzet van de Persoonlijke Kampioenschappen. Op verzoek van veel beugelaars gaan we overstappen naar een poule-systeem. De uitwerking zit in de afrondende fase en binnenkort komen we hierover bij u op de lijn.
- Op de ALV op 5 oktober zullen we u voorzien van nieuwe wedstrijdformulieren. Als u denkt voor die tijd tekorten te gaan hebben, laat het even weten, dan sturen we nieuwe op.
- Tot slot zal het systeem van de ledenpasjes worden uitgefaseerd met ingang van het nieuwe seizoen. De bijzonderheden laten we u binnenkort weten via een brief.

In januari hebben de Teamleiders hun wens uitgesproken voor deze wijzigingen en gesteund door het bestuur heeft de Commissie Wedstrijden hier werk van gemaakt. We hadden deze voorstellen graag willen toelichten op het Voorzittersoverleg, maar helaas kan dat niet doorgaan. Kort na 30 april zullen we u de voorstellen toezenden.

 

We hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd, maar vragen zijn zoals altijd van harte welkom. Verder zullen wij deze berichten op de website blijven plaatsen onder de Nieuwsberichten, zodat alle beugelaars ze kunnen lezen.


Bestuur en Commissie Wedstrijden NBB


08. April 2020 - 13:00


Im Folgenden sind einige Punkte aufgeführt, auf die wir Sie aufmerksam machen möchten:

Verschiebung der Generalversammlung auf Montag, den 5. Oktober

Der Vorstand hat beschlossen, die geplante Generalversammlung von der NBB (die am 8. Juni stattfinden soll) auf Montag, den 5. Oktober 2020 zu verschieben. Wir werden uns bemühen, den Verbänden in der letzten Augustwoche die entsprechenden Dokumente zur Verfügung zu stellen, damit dies ausreicht Zeit, die Dokumente mit Ihren Mitgliedern zu besprechen. Der Grund für die Verschiebung wird allen klar sein.

Abschluss Kompetition 2019-2020

Wie bereits angekündigt, werden die Finale des NBB-Pokals nicht mehr gespielt und auch die restliche Spiele des Kompetitions werden nicht mehr gespielt. Der offizielle Durchführungsbeschluss finden Sie hier (Link). Zusammenfassend: Auf Empfehlung des Wettbewerbsausschusses hat der Vorstand die folgende Entscheidung getroffen:

- In diesem Jahr wird es keine Champions geben, das heißt, niemand wird befördert und es wird keine offiziellen Champions geben. Eine Ausnahme bilden BoB 1 und BoB 2, bei denen der Kompetition bereits beendet war und die Champions bekannt sind. Ziel ist es dies im August, in Absprache mit den betroffenen Teams, die verdiente Aufmerksamkeit zu schenken.
- Die Mannschaften am Ende der letzten gespielten Runde werden absteigen. Dies wurde entschieden, weil diese Teams eindeutig am Ende stehen und besser in einer Klasse darunter passen.
- In der nächsten Saison sollen wir versuchen in allen Klassen 11 Mannschaften ein zu teilen.
- Teams, die an der Spitze geendet sind und im nächten Saison in eine höhere Klasse spielen möchten, können dies in der Anmeldung für die neue Saison angeben. In Absprache werden wir uns dann mit den Möglichkeiten befassen.

Saison 2020-2021

- Hier (Link) Sie die vorläufige Einteilung für den Abendkompetition für die Saison 2020-2021 basierend auf der aktuellen Belegung der Klassen.
- Die Einteilung der Mittagskompettion und der Spielplan werden in Absprache mit den Mannschaften festgelegt. Diese Konsultation wird kurz nach dem 1. Juli stattfinden, weitere Informationen folgen.
- Die Einteilung für den BoB-Kompetition erfolgt in Absprache mit den Teams, sobald die Anmeldungen bekannt sind.
- Die Regeln für die Zusammensetzung der Mannschafte der Mittagskompetition werden an den Abendkompetition gleichgestellt. Dies bedeutet, dass alle Mitglieder bei diesen Teams einspringen können, so dass beispielsweise Spieler des Teams M2 auch bei M1 einspringen können.
 

- Hier (Link) finden Sie den Jahreskalender für die neue Saison. Sie können sehen, dass sich hier im Vergleich zum letzten Jahr einige Dinge geändert haben. Wir haben versucht, die Kommentare der Teamleiter im Januar so gut wie möglich zu verarbeiten.
- Wie von den Teamleitern weitgehend unterstützt, wollen wir die Anlage des NBB-Pokals ändern. Es wird ein Knock-Out-System verwendet, bei dem die Mannschafte in drei Gruppen eingeteilt sind. Sie werden bald mehr darüber hören.
- Was wir auch ändern wollen, ist die Struktur der Persönliche Meisterschaften. Auf Wunsch vieler Bügler werden wir auf ein Poolsystem umsteigen. Die Ausarbeitung befindet sich in der Endphase, und wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
- Auf der Generalversammlung am 5. Oktober stellen wir Ihnen neue Wettbewerbsformulare zur Verfügung. Wenn Sie glauben, dass Sie vorher zu wenig Formulare haben werden, lassen Sie es uns wissen und wir werden neue senden.
- Schließlich wird das System der Mitgliedskarten ab der neuen Saison auslaufen. Wir werden Sie in Kürze per Brief über die Einzelheiten informieren.

Im Januar äußerten die Teamleiter ihren Wunsch nach diesen Änderungen, und der Wettbewerbsausschuss hat mit Unterstützung des Vorstands Maßnahmen ergriffen. Wir hätten diese Vorschläge gerne auf dem Vorzitsendensabend erläutert, aber dies ist leider nicht möglich. Wir werden Ihnen die Vorschläge kurz nach dem 30. April zusenden.

Wir hoffen, Sie vorerst ausreichend informiert zu haben, aber Fragen sind immer willkommen. Wir werden diese Nachrichten auch weiterhin auf der Website unter 'Nieuwsberichten' (Nachrichten, https://www.beugelen.nl/nieuwsberichten) veröffentlichen (auch auf Deutsch), damit alle Spieler sie lesen können.

Vorstand und Wettbewerbsausschuss NBB