archiefzondag 18 oktober 2020 Corona-update (NL+D): Nieuwe maatregelen | Geen wedstrijden meer in 2020 | Compensatiemaatregelen

Corona-update (NL+D): Nieuwe maatregelen | Geen wedstrijden meer in 2020 | Compensatiemaatregelen

18 oktober 2020 12:45

U heeft ongetwijfeld gehoord dat de regering eerder deze week nieuwe maatregelen heeft aan moeten kondigen. Naar aanleiding daarvan heeft het bondsbestuur overlegd en daarom deze update.

Sluiting sportkantines blijft gehandhaafd, horeca sluit geheel, maar beugelbanen mogen gebruikt blijven worden
De Rijksoverheid geeft in de nieuwe maatregelen (https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/gedeeltelijke-lockdown-om-besmettingen-terug-te-dringen ) de volgende zaken aan:
 • Sportkantines blijven gesloten. Dit betekent dat de bar/keuken gesloten moet zijn, maar dat het clublokaal wel open mag om te beugelen. Ook de sluitingstijd van 22:00 die voor de horeca geldt, is niet van toepassing voor sportclubs. Mocht u in uw geval twijfelen, dan adviseren wij om even contact op te nemen met uw eigen gemeente.
 • Horeca moet helemaal sluiten, maar dit geldt voor beugelclubs alleen als zij primair een horecafunctie hebben. Multifunctionele centra (e.d.) mogen in principe open zijn wat betreft de niet-horeca gedeeltes. Maar dit kan verschillen per gebouw, dus neem bij twijfel even contact met uw eigen gemeente.
 • Verder raadt het bestuur iedereen aan om de richtlijnen goed te lezen en op te volgen. De bijzonderheden voor de sport vindt u hier terug: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
 
Sporten (en dus beugelen) mag nog, maar met aangepaste maatregelen
 • NOC*NSF heeft n.a.v. de nieuwe maatregelen het sportprotocol weer geactualiseerd. Voor overige vragen en antwoorden heeft NOC*NSF deze pagina ingericht: https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport
 • Alle eerdere (hygiëne-)maatregelen blijven gelden, maar daarnaast zijn er een paar nieuwe zaken bijgekomen:
  • Er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Er wordt gebeugeld in vaste groepjes van maximaal 4 personen.

  • Er mogen meer groepjes tegelijk aanwezig zijn als aan alle drie deze voorwaarden wordt voldaan: 1) de groepjes houden minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar ; 2) er is een duidelijke afbakening van de verschillende groepjes; 3) de groepjes mogen onderling niet mengen.

 • Deze regels zijn niet geschreven met de beugelsport in gedachten, maar bijvoorbeeld voor een binnensport als volleybal. Maar als u het goed organiseert kan er dus in principe gebeugeld worden, maar zorg dat u de nieuwe regels, het sportprotocol en de noodverordening (de laatste vindt u op de website van uw gemeente) goed doorleest. Ook hier geldt: bij twijfel, neem contact op met uw gemeente.

In 2020 geen NBB-wedstrijden meer
De overheid heeft ook aangegeven dat er voorlopig geen wedstrijden mogen worden gespeeld. Na overleg met de Commissie Wedstrijden is het volgende besloten:
 • Alle wedstrijden t/m 31 december 2020 worden opgeschort of afgelast. Daarmee is definitief duidelijk dat er geen sprake meer kan zijn van een gewoon seizoen. We gaan proberen er voor iedereen toch nog wat moois van te maken, maar dat gaat ervan afhangen hoe 2021 eruit gaat zien...
 • Het toernooi om de NBB-bekers wordt afgelast en de nog resterende wedstrijden worden niet meer gespeeld. Vanzelfsprekend zijn er helaas geen bekerwinnaars dit seizoen.
 • Reguliere competitie Ereklasse t/m 4e klasse: de eerste competitiehelft wordt geschrapt (ook de al gespeelde wedstrijden), de inzet is om de tweede helft (speelweken 12 t/m 22) te spelen zoals ze nu staan gepland.
 • Reguliere competitie 5e klasse: het plan is om de anderhalve competitie die gepland stond in te korten naar een hele competitie waarbij de resultaten van week 1 en 2 zo mogelijk worden behouden.
 • Middagcompetitie: Zoals we ook bij de seizoensindeling hebben gedaan, gaan we ook hier inventariseren wat de wensen van de teams zijn t.a.v. de 2 scenario's die de commissie als mogelijkheden ziet.
 • BoB-competitie: Het uitgangspunt is om de eerste helft van de competitie af te spelen en de tweede helft te laten vervallen. De bijzonderheden over de competitie en de verdere informatie van de andere wedstrijden (PK, clubbeker, etc.) zullen met de betreffende clubs worden besproken.
 • Nederlandse Kampioenschappen: zie het kopje hieronder
 • Als het duidelijk is hoe de resterende seizoenskalender eruit gaat zien, komt daarvan een update. De verwachting is dat die versie eind oktober of begin november uw kant op komt.

NK gaat door, datum voorrondes wordt zaterdag 23 januari
Met één aanpassing in de kalender is het streven om het NK door te laten gaan. De voorrondes worden verplaatst, die datum was zaterdag 21 november, dat wordt nu zaterdag 23 januari. De aanmeldingen ontvangen we graag vóór 1 december.
Verder is het de bedoeling dat het NK qua opzet, indeling e.d. wordt gespeeld zoals dat nu gepland is. Vragen daarover blijven uiteraard welkom!

Compensatiemaatregelen
Zoals u weet zijn er verschillende financiële ondersteuningsmaatregelen getroffen door de landelijke overheid, waarvan de TASO u (hopelijk) bekend voor zal komen. Die regeling is gesloten op 11 oktober en wordt in de komende tijd verwerkt. Uiterlijk 13 december ontvangt u bericht van de overheid en het streven is uit te betalen voor 1 januari. Een steekproefsgewijze controle vindt plaats in de eerste helft van 2021. Meer info vindt u hier: https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19
 
NOC*NSF, het ministerie van VWS en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) zijn aan het bekijken wat de mogelijkheden en noodzakelijkheden zijn voor nieuwe maatregelen voor sportverenigingen. Maar daarvoor hebben ze wel informatie nodig van die sportverenigingen en via het Mulier Instituut wordt er onderzocht hoe de verenigingen ervoor staan. Wij hebben de verenigingen gevraagd om de vragenlijst in te vullen, zodat ook onze beugelsport goed vertegenwoordigd is in het onderzoek.

Tot slot
Waar het in de zomer weer de goede kant op ging en we een paar weken weer even mochten beugelen, was die vreugde helaas maar van korte duur. Met deze nieuwe semi-lockdown gaan we opnieuw een lastige periode tegemoet, al is het gelukkig niet zo erg als in het voorjaar. Toch brengt dit bericht voor u als verenigingen en al helemaal voor de beugelaars geen leuk nieuws. Voorlopig kan er maar weinig worden gebeugeld en zullen we elkaar weer minder kunnen spreken en zien.
 
Maar we zijn met z'n allen door de eerste moeilijke tijd gekomen, wij hebben er vertrouwen in dat dat ons ook deze keer gaat lukken! Houd u allen moed en past u goed op elkaar, samen gaan we hier weer sterk uitkomen!
Zoals altijd zullen we u blijven informeren waar we dat kunnen en blijven vragen van harte welkom!

NBB-bestuur en Commissie Wedstrijden
 

18. Oktober 2020 12:45

Durch diese Veröffentlichung wieder einige Updates über Corona. Einige dieser Aktualisierungen betreffen Maßnahmen der niederländischen Regierung, die in Deutschland nicht anwendbar sind. Wir haben diese Teile nicht übersetzt, die anderen Übersetzungen finden Sie herunten.

Keine NBB-Spiele mehr im Jahr 2020
Die Regierung hat angegeben, dass derzeit keine Spiele gespielt werden dürfen. Nach Rücksprache mit dem Auschuss Wettbewerbe wurde Folgendes entschieden:
 • Alle Spiele bis einschließlich 31. Dezember 2020 werden ausgesetzt oder abgesagt. Damit ist definitiv klar, dass es keine normale Saison mehr geben kann. Wir werden versuchen, für jeden etwas Schönes zu machen, aber das wird davon abhängen, wie 2021 aussehen wird ...
 • Das Turnier um die NBB-Pokale wird abgesagt und die restlichen Spiele werden nicht mehr gespielt. Offensichtlich gibt es in dieser Saison leider keine Pokalsieger.
 • Reguläre Liga Ehrenklasse bis einschließlich 4. Klasse: Die erste Hälfte des Wettbewerbs wird abgesagt (einschließlich der bereits gespielten Wettbewerbe). Ziel ist es, die zweite Hälfte (Spielwochen 12 bis 22) so zu spielen, wie sie jetzt geplant ist.
 • Reguläre Liga 5. Klasse: Es ist geplant, die geplanten drei Runden/Hälften auf einen Runde zu verkürzen und die Ergebnisse der Wochen 1 und 2 nach Möglichkeit beizubehalten.
 • Mittagsliga: Wie auch bei der Saisonabteilung werden wir auch die Wünsche der Teams in Bezug auf die beiden Szenarien, die der Ausschuss als Möglichkeiten ansieht, inventarisieren.
 • BoB-Liga: Die Voraussetzung ist, die erste Hälfte der Saison zu spielen und die zweite Hälfte abzusagen. Die Einzelheiten der Wettbewerben und weitere Informationen zu den anderen Spielen (PK, Vereinspokal usw.) werden mit den jeweiligen Vereinen besprochen.
 • Niederländische Meisterschaften: siehe unten
 • Wenn klar ist, wie der verbleibende Saisonkalender aussehen wird, wird er aktualisiert. Es wird erwartet, dass diese Version Ende Oktober oder erstens November auf Ihren Weg kommt.
NM wird stattfinden, neues Datum für die Vorrunden ist Samstag, der 23. Januar
Mit einer Änderung im Kalender sollen die NM weiterarbeiten können. Die Vorrunden sind verschoben, dieses Datum war Samstag, der 21. November, jetzt ist er Samstag, der 23. Januar. Wir möchten Anmeldungen vor dem 1. Dezember erhalten.
 
Darüber hinaus ist vorgesehen, dass die NM in Bezug auf Struktur, Einteilung usw. wie geplant gespielt wird. Fragen dazu sind natürlich willkommen!

Schließlich
Wo es im Sommer wieder in die gute Richtung ging und wir wieder ein paar Wochen bügeln könnten, war diese Freude leider nur von kurzer Dauer. Mit diesem neuen Semi-Lockdown stehen wir vor einer weiteren schwierigen Phase, obwohl es zum Glück nicht so schlimm ist wie im Frühjahr. Trotzdem bringt diese Update keine guten Nachrichten für Sie als Vereine und sicherlich für die Bügler. Vorerst kann wenig gebügelt werden und wir werden weniger sprechen und uns sehen können.
 
Aber wir haben alle die erste schwierige Zeit überstanden, wir sind zuversichtlich, dass wir auch diesmal erfolgreich sein werden! Nimm Mut und pass gut aufeinander auf, zusammen werden wir wieder stark herauskommen!

Wie immer werden wir Sie weiterhin informieren, wo wir können, und Fragen bleiben wie immer sehr willkommen!

Vorstand NBB und Ausschuss Wettbewerbe