archiefdinsdag 29 september 2020 Nieuwe maatregelen | komende 3 weken (t/m 18 oktober) geen wedstrijden | ALV in afgeslankte vorm (NL + D)

Nieuwe maatregelen | komende 3 weken (t/m 18 oktober) geen wedstrijden | ALV in afgeslankte vorm (NL + D)

29 september 2020 11:30

U heeft wellicht al gehoord over de nieuwe maatregelen die het kabinet in de persconferentie van gisteravond heeft aangekondigd. Naar aanleiding daarvan heeft het bondsbestuur gisteravond overlegd en daarom dit bericht.

Sluiting sportkantines
De Rijksoverheid geeft in de nieuwe maatregelen (https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/28/aangescherpte-maatregelen-om-de-verspreiding-van-het-virus-terug-te-dringen) aan dat sportkantines de komende 3 weken worden gesloten, met ingang van 29 september 18:00. Dit betekent dat de bar/keuken gesloten moet zijn, maar dat het clublokaal wel open mag om te beugelen. Ook de sluitingstijd van 22:00 die voor de horeca geldt, is niet van toepassing voor sportclubs. Mocht u in uw geval twijfelen, dan adviseren wij om even contact op te nemen met uw eigen gemeente.
Verder raadt de bond iedereen aan om de richtlijnen goed te lezen en op te volgen.

Komende drie weken geen NBB-wedstrijden
Bovenstaande betekent ook dat er de komende drie weken (weken 40, 41 en 42, ofwel dinsdag 29 september t/m zondag 18 oktober) geen NBB-wedstrijden worden gespeeld. Dit geldt voor alle competities (Regulier, Middag en BoB) en de NBB-beker. Als er meer duidelijk is over de maatregelen na deze drie weken, kunnen we ook gaan bekijken hoe we omgaan met de gemiste wedstrijden.

Inschrijfdeadline NK wordt verruimd
Oorspronkelijk stond de opgavedeadline voor het NK op 11 oktober. Die deadline laten we los en wordt ruimer; als hier nieuws over te melden is, dan hoort u dat tijdig van ons.

Terugtrekking Melderslo 1
De beugelaars van 'De Knippers' uit Melderslo hebben afgelopen weekend besloten hun team Melderslo 1 terug te trekken uit de competitie. Er wordt deze keer geen nieuw programma gemaild, het actuele programma vindt u op onze website.

Beugelen in België en Duitsland
Van enkele verenigingen hebben wij vragen gekregen over het 'hoe en wat' over het beugelen in België en Duitsland, naar aanleiding van het toekennen van code oranje aan België. Wij gaan dit uitzoeken en komen daar bij u op terug.

ALV gaat door in afgeslankte vorm (max. 1 persoon per vereniging)
Een van de andere maatregelen die is genomen, is dat het maximale aantal personen in een ruimte is teruggebracht naar 30. Dit heeft uiteraard ook invloed op onze ALV, waar normaal gesproken zo'n 80 mensen aanwezig zijn. We hadden u als verenigingen al gevraagd om met maximaal 2 personen aanwezig te zijn, dit aantal brengen we nu terug naar 1, anders past niet iedereen in de zaal. Wij hebben gekeken naar de alternatieven (uitstel, digitaal, etc.), maar alle belangen, regels en mogelijkheden afwegend, hebben we besloten om de ALV toch door te laten gaan.

We zijn dit keer zoals u weet te gast bij Dorpscentrum 'Kerkeböske' in Helden, wij zijn in overleg met deze locatie maar gaan ervan uit dat we hier (met de geldende regels) te gast kunnen zijn. Dit betekent eveneens dat de zaal om 22:00 wordt gesloten, wat betekent dat de vergadering dus ook op tijd afgelopen gaat zijn.

Vragen over maatregelen via secretariaten van verenigingen
Zo nu en dan krijgen wij vragen van individuele beugelaars en/of teamleiders, m.n. over de maatregelen rondom corona. Wij willen u als secretarissen vragen om uw eigen leden aan te moedigen om dergelijke vragen via het secretariaat van de vereniging te laten verlopen.

Voor eventuele vragen horen we graag van u.

Tot slot wensen we u en uw leden veel sterkte toe in de komende tijd.

Bestuur NBB en Commissie Wedstrijden

-----------------------------------------------------------------
29. September 2020 11:30

Schließung von Sportkantinen
Die nationale Regierung hat in den neuen Maßnahmen (https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/28/aangescherpte-maatregelen-om-de-verspreiding-van-het-virus-terug-te-dringen oder auf Englisch https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands ) angegeben, dass Sportkantinen ab dem 29. September um 18:00 Uhr für die nächsten 3 Wochen geschlossen sind. Dies bedeutet, dass die Bar / Küche geschlossen sein muss, der Clubraum jedoch möglicherweise zum Bügeln geöffnet ist. Wenn Sie sich in Ihrem Fall nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen, sich an Ihre eigene Gemeinde zu wenden.
Darüber hinaus rät der Vorstand allen an, die Richtlinien sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

Keine NBB-Spiele für die nächsten drei Wochen
Dies bedeutet auch, dass in den nächsten drei Wochen (Wochen 40, 41 und 42 oder Dienstag, 29. September bis Sonntag, 18. Oktober) keine NBB-Spiele gespielt werden. Dies gilt für alle Ligen (Regular, Mittag und BoB) und den NBB-Pokal. Wenn nach diesen drei Wochen mehr über die Maßnahmen klar ist, können wir uns auch ansehen, wie wir mit den verpassten Wettbewerbe umgehen.

Anmeldeschluss NK verlängert sich
Ursprünglich war die Anmeldungsdeadline für die NK der 11. Oktober. Wir lassen diese Deadline los und die wird länger; Wenn es Neuigkeiten dazu gibt, werden Sie rechtzeitig von uns hören.

Rückzug Melderslo 1
Die Bügler von 'De Knippers' aus Melderslo haben am vergangenen Wochenende beschlossen, ihr Team Melderslo 1 vom Wettbewerb zurückzuziehen. Dieses Mal wird kein neues Programm per E-Mail verschickt. Das aktuelle Programm finden Sie auf unserer Website.

Bügeln in Belgien und Deutschland
Wir haben von einigen Vereine Fragen zum „Wie und Was“ zum Bügeln in Belgien und Deutschland erhalten, nachdem der Code Orange Belgien zugewiesen wurde. Wir werden es herausfinden und uns bei Ihnen melden.

Generalversammlung findet in abgespeckter Form statt (max. 1 Person pro Verein)
Eine andere Maßnahme, die ergriffen wurde, ist, dass die maximale Anzahl von Personen in einem Raum auf 30 reduziert wurde. Dies betrifft natürlich auch unsere Generalversammlung, bei der normalerweise etwa 80 Personen anwesend sind. Wir hatten Sie als Verein bereits gebeten, mit maximal 2 Personen anwesend zu sein. Wir reduzieren diese Zahl jetzt auf 1, da sonst nicht jeder in den Raum passt. Wir haben uns die Alternativen angesehen (Verschiebung, digital usw.), aber alle Interessen, Regeln und Möglichkeiten abgewogen und beschlossen, die Generalversammlung fortzusetzen.

Wie Sie wissen, sind wir diesmal Gast im Dorfzentrum 'Kerkeböske' in Helden. Wir beraten uns mit diesem Ort, gehen jedoch davon aus, dass wir hier Gast sein können (mit den geltenden Regeln). Dies bedeutet auch, dass der Raum um 22:00 Uhr geschlossen wird, was bedeutet, dass die Versammlung ebenfalls pünktlich endet.

Fragen zu Maßnahmen über Sekretariate von Vereinen
Hin und wieder erhalten wir Fragen von einzelnen Bügler und / oder Teamleitern, insbesondere zu den Maßnahmen rund um Corona. Wir möchten Sie als Sekretäre bitten, Ihre eigenen Mitglieder zu ermutigen, solche Fragen über das Sekretariat der Verein zu richten.

Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören, wenn Sie Fragen haben.

Schließlich wünschen wir Ihnen und Ihren Mitgliedern in der kommenden Zeit viel Kraft.