archiefdinsdag 27 februari 2018 Nieuwsbrief Februari 2018

Van de bestuurstafel:

 Het bestuur van de NBB heeft besloten, tijdens de vergadering van februari 2017, om de belangrijkste besluiten en ontwikkelingen binnen de NBB te delen met haar leden middels deze nieuwsbrief. Na elke bestuursvergadering zal de nieuwsbrief verschijnen.

 Nieuw boek over beugelen

Het bestuur van de NBB ondersteunt het initiatief van de heer Klerken die bezig is met een nieuw boek over beugelen. In het boek staan diverse verhalen aangevuld met foto’s uit de beugelhistorie. De inhoud omvat de historie van het beugelen in Nederland, Limburg, Brabant, Gelderland, Utrecht, België en Duitsland. Van verhalen over baankeuringen, beugelbanen en baanmeesters tot verrassende vondsten en artikelen uit de rijke beugelhistorie. Jan Klerken is voornemens het boek tijdens de komende  ALV te presenteren.

Om de juiste boekoplage te bepalen inventariseren we graag op voorhand de interesse bij verenigingen en beugelliefhebbers. Afhankelijk van de oplage zal de prijs van één exemplaar rond de €20 liggen.

Bent u geïnteresseerd? Inventariseer per vereniging de interesse onder de leden en geef de reserveringen voor 31 maart door aan Jan Klerken. (jfmklerken@ziggo.nl)

 Commissie wedstrijden

Vanuit de commissie wedstrijden is er naar alle deelnemers van de middagcompetitie een enquête gestuurd. Verzoek aan de verenigingen om deze enquête in te vullen en terug te sturen zodat de middag competitie die vorm kan krijgen waar behoefte aan is.

 De commissie wedstrijden en het bestuur wil iedereen nogmaals attenderen op de procedures rond incidenten tijdens wedstrijden. Indien er een incident heeft plaats gevonden dient deze conform het competitiereglement binnen 24 uur gemeld te worden. Incidenten die na deze periode of niet conform het reglement worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

 Commissie techniek en baankeuringen

De nieuwe cursus Baanmeester is in de maak en nog steeds is het streven om de eerste cursus voor het nieuwe seizoen te organiseren.

 Het bestuur heeft de vraag gekregen van een lokale Limburgs organisatie om de mobiele beugelbaan over te kopen. Omdat de baan nog maar sporadisch wordt verhuurd en bijna geen vrijwilligers te vinden zijn om te ondersteunen, is het bestuur in onderhandeling over de verkoop van de baan.  

 Commissie statuten en reglementen

De commissie statuten en reglementen heeft haar eindverslag gemaakt, een afvaardiging van het bestuur gaat binnenkort in overleg met de commissieleden om de verslag te bespreken en vervolg stappen te zetten.

 Wet op de privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet van toepassing. Ook alle NBB verenigingen moeten per deze datum voldoen aan deze wet. De nieuwe AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) heeft een tweeledig doel:

  • Bewustwording      van de risico’s die onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens met zich      meebrengt.
  • Meer      verplichtingen voor alle instanties die persoonsgegevens opslaan of      verwerken.

 De wet wordt gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij voeren de controles uit en nemen maatregelen wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden terwijl de betrokken organisatie buiten de vastgelegde procedures heeft gehandeld. Niet voldoen aan deze wet betekent dat u als verenigingsbestuurder hoofdelijk aansprakelijk bent en een boete kan krijgen die in de duizenden euro’s kan lopen.

Door De Stichting AVG Verenigingen is een tool gelanceerd, waarmee sportverenigingen laagdrempelig aan de slag kunnen. Met dit online programma kunnen zij zo eenvoudig mogelijk en op een juiste manier de AVG-wetgeving implementeren binnen de vereniging.

Zorg dat u op tijd voldoet aan deze wetgeving!!!

 Algemene ledenvergadering

De ALV zal dit jaar op 11 juni om 20.00 uur zijn te Ospel.

 

Hebt u vragen of opmerkingen n.a.v. deze nieuwsbrief, wilt u dan contact met ons opnemen via; bestuur@beugelen.nl